Privacywetgeving
Privacywetgeving
in overgave schoonheid ervaren
Verkrijgen van persoonsgegevens: Door je contact met Qori K’ente verstrek je persoonsgegevens aan ons. Jouw gegevens worden bijvoorbeeld verstrekt tijdens een gesprek, whatsappbericht, e-mail of bezoek aan mijn website www.qorikente.com. Ook kan het voorkomen dat Qori K’ente jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een counselingstraject. Het waarborgen van de privacy van klanten is een belangrijke taak van Qori K’ente. Daarom wordt in deze privacyverklaring beschreven welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt. Persoonsgegevens Qori K’ ente verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: Naam, geboortedatum en contactgegevens; Achtergrondinformatie omtrent de hulpvraag / klacht; Hulpverleningsgeschiedenis; Medische gegevens; Aantekeningen over ervaringen, gedachten, emoties, gebeurtenissen van cliënt; Sociale situatie, zoals informatie over werk, opleiding, gezinsrelaties, huisvesting, financiën; Behandelplan, eventuele hypothese, en resultaten van de behandeling; Reflectie n.a.v. intervisie en supervisie coach; Informatie over eventuele klachten t.a.v. Qori K’ente; Informatie over eventuele incidenten bij Qori K’ ente; Internetgegevens van bezoekers op www.qorikente.com Doeleinden: Qori K’ente verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: Het onderhouden van contact; Het bieden van een persoonlijk counselingtraject, workshops of trainingen; Een goede en efficiënte dienstverlening of verbetering daarvan: Beheer van het cliëntenbestand; Het verrichten van administratieve handelingen en facturering; Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan eventuele opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; Marketing (bijvoorbeeld nieuwsbrieven); Nakoming van wettelijke verplichtingen; Het voeren van geschillen. Grondslag: Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de product- en dienstverlening van Qori K’ entes Counselings en trainingen. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: De verbetering van haar diensten; De bescherming van financiële belangen; Beveiliging en het beheer van systemen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Delen van gegevens: Alle gegevens die je aan Qori K’ ente versterkt, worden vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard. Qori K’ente verkoopt geen gegevens aan derden. In een aantal gevallen wil Qori K’ente gegevens delen: Gegevens van cliënten jonger dan 16 jaar worden verstrekt aan hun wettelijke zorgdrager; Facturatie gegevens worden met de belastingdienst en boekhouder gedeeld; Qori K’ente is wettelijk verplicht de Inspectie voor Gezondheidszorg te informeren in het geval van calamiteiten. Qori K’ente heeft de mogelijkheid jouw casus anoniem te bespreken met een andere coach of therapeut in het kader van super of intervisie of trainingsdoeleinden. Dit houdt Qori K’ ente scherp en geeft handreikingen om jou beter te begeleiden. Mocht het niet lukken een klacht samen op te lossen, dan kan het nodig zijn om relevante informatie te delen met de klachtenfunctionaris, geschillencommissie of Rechtbank. Bewaartermijn: Jouw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Op jouw verzoek informeert Qori K’ ente je graag over de bewaartermijn van jouw gegevens. Beveiliging: Qori K’ ente vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen. Cookies: Qori K’ ente maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door Qori K’ ente op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je www.qorikente.com bezoekt, verzamelt deze website technische basisinformatie zoals de manier waarop je bij Qori K’ente terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. www.qorikente.com gebruikt cookies om jou te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om jou te volgen tijdens jouw bezoek aan www.qorikente.com Dit helpt Qori K’ente om een goede gebruikservaring te leveren en klanten te werven. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van jouw browser. Op de website van jouw browser kun je daarover meer informatie vinden. Jouw rechten. Je mag jouw gegevens altijd inzien, laten wijzigen of laten verwijderen. Desgewenst zal Qori K’ente ze ook aan jou verstrekken. Klacht: Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan hoor ik dat graag. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring kan door Qori K’ente worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 november 2018. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: Sylvia van Dinter Qori K’ ente Schoolstraat 19 5595 CP LEENDE K.V.K.: 17249485 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Qori K’ente is de handelsnaam van de eenmanszaak die wordt gevoerd door mevrouw Sylvia van Dinter, woonachtig op Schoolstraat 19, 5595 CP, Leende. 2. Alle opdrachten van klanten worden uitsluitend aanvaard door Qori K’ente. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats rekening houdende met de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. 3. Vrij Verbonden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. De opdrachtgever staat ervoor in dat het door hem opgegeven e- mailadres veilig is en kan worden gebruikt als gedegen communicatiemiddel. 4. Het annuleren of verzetten van afspraken dient telefonisch of per e-mail tijdens kantooruren te geschieden. Wanneer je 48 uur voor aanvang de afspraak annuleert, dien je de volledige kosten van het consult te vergoeden. Dit geldt ook voor de gevallen waarin zonder te annuleren geen gebruik is gemaakt van de overeengekomen diensten van Qori K’ ente. 5. Betaling van consulten, producten en diensten, dient direct na het consult en/of de aankoop te worden voldaan na het ter hand stellen van de daarvoor bedoelde factuur. Producten en / of diensten met betrekking tot trainingen en workshops dienen vooraf te worden betaald. De opdrachtgever mag contant of via rekening betalen. Als betalingstermijn geldt een periode van 7 dagen ná factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is Qori K’ente gerechtigd de wettelijke rente ná het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is Qori K’ente gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van € 40,-. 6. Bij niet-betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Qori K’ente gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met volledige uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Qori K’ente voor schade die daardoor mocht ontstaan. 7. Tussen Qori K’ente en opdrachtgever is genoegzaam helder en verklaart opdrachtgever zich ermee akkoord dat zijdens Qori K’ente een inspanningsverplichting bestaat en geen resultaatsverplichting. 8. Vrij Verbonden zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In het geval dat Vrij Verbonden advies en / of informatie versterkt aan de cliënt, is de cliënt zelf verantwoordelijk om bij zichzelf te toetsen of deze adviezen en informatie relevant, juist en behulpzaam zijn voor de cliënt. Qori K’ente is niet aansprakelijk voor de emoties, gedachten, handelingen en gedragingen van de cliënt of de gevolgen die daaruit voortvloeien. 9. Qori K’ente biedt alternatieve zorg waarvan de resultaten niet wetenschappelijk bewezen zijn. De opdrachtgever stemt vrijwillig in met deze zorg. Qori K’ente is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele of fysieke klachten die zijn ontstaan naar aanleiding van deze zorg. 10. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft Qori K’ente ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Qori K’ente vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Qori K’ente binnen een half jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 11. De opdrachtgever vrijwaart Qori K’ente tegen alle aanspraken van derden en de door Qori K’ente in verband daarmee eventueel te maken kosten, waaronder onder meer begrepen de kosten van eventueel noodzakelijke juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door haar voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 12. Iedere aansprakelijkheid van Qori K’ente en eventuele werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar (eventueel) afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. 13. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 1.000,-, tenzij er aan de zijde van Qori K’ ente sprake is van grove opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 14. Qori K’ente is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en al dan niet een wachtlijst te hanteren t.b.v. zijn dienstverlening. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gesteld van een mogelijke wachtlijst en conformeert zich hier nadrukkelijk aan. Qori K’ente is geenszins verplicht opdrachtgever inzicht te verlenen in de door Qori K’ente gehanteerde wachtlijst. Opdrachtgever mag van Qori K’ente gedegen communicatie verwachten wanneer Qori K’ente zijn diensten verwacht te kunnen verlenen. Mocht Qori K’ente zijn verwachtingen wegens omstandigheden niet waar kunnen maken, dan verplicht hij zich dit duidelijk en tijdig te communiceren aan opdrachtgever. 15. De door opdrachtgever van Qori K’ente ingekochte diensten zijn persoonlijk (op naam gesteld) en derhalve niet overdraagbaar aan een derde dan wel derden. Qori K’ente is geenszins verplicht een derde dan wel derden, anders dan opdrachtgever, diensten te verlenen. 16. Op de rechtsverhouding tussen Qori K’ente en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 17. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
&
&